احیا مجدد کانال کمری قریه های مختلف ولسوالی بگرامی ولایت کابل


On January 2, 2018 11 Views