اعمار 10.37 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن بشمول 31 متر پلچک باکس مانند (43×5 دو دهنه یی و 24×5 چهار دهنه یی) در قریه جرقشلاق ولسوالی تالقان ولایت تخار


On December 31, 2017 9 Views