پروژه اعمار 4.28 کیلو متر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو آن از بالا ده الی عبدی بای (پایان ده،قلعه صحرا، دشت های میانه ده و قریه قلعه مرزا ولسوالی چاریکار ولایت پروان


On December 25, 2017 17 Views